نوشته‌ها

جشنواره عمار به مثابه یک حرکت جهادی موفق در جمهوری اسلامی ایران

وقوع انقلاب اسلامی ایران به گونه ای بود که چینش و نظم نوین جهانی را بر هم زد. چرا که تا قبل از آن تمامی انقلابات در معنای جامعه شناختی خود به نوعی سکولار و متاثر از انقلاب دموکراتیک فرانسه بودند. انقلاب اسلامی ایران با وجود دارا بودن تمام ویژگی های یک انقلاب اجتماعی، اما […]

وجوه تمایز مدیریت جهادی از سایر سبکهای مدیریتی با نگاهی بر رفتارهای مدیریتی شهید احمدی روشن

علم مدبربت از آغاز تا کنون مکاتب گوناگونی را تشریح و به مدیران معرفی نموده است لیکن تمامی این مکاتب در یک چیز مشترک هستند. یک سبک مدیریتی جدید، ابتدا توسط یک شخص یا گروه بصورت آگاهانه یا ناخودآگاه به مرحله اجرا در می آید و سپس بعد از مشخص شدن نتایج آن سبک؛ کم […]

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖﻫﺎیﺟﻬﺎدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدراﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﻘﺪس دﻓﺎع ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، و ﻫﺎ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ واﺑﺪاﻋﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .ﻧﻈﺎ ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﻮت ﺳﺎﻟﻪ ، ﻣﻲ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﻛﻤﻚ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ […]

مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن کریم

مدیریت جهادی یکی از عرصه‌های مهم و قابل توجه در سبک زندگی اسلامی است. جهاد در اصطلاح قرآنی ، تنها جهاد با اسحله نیست بلکه همه اشکالی که موجب می‌گردد تا اسلام اجرائی شود و در میان مردم وجامعه تحقق یابد، جهاد است و مجاهد کسی است که آنچه در توان دارد در تمام زمیته […]

تجربه موفق گروه جهادی منتظران ظهور بسیج دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران (بزرگترین گروه جهادی دندانپزشکی کشور)

گروه جهادی منتظران ظهور متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه دندانپزشکى آزاد با توکل بر خداوند و توسل به حضرت بقیه الله و  با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان به رفع محرومیت از کشور و نیز در راستای خودسازی  جوانان مومن  و تلاش برای اعتلای کشور مانند […]

مدیریت جهادی زنان: شاخص‌ها، راهبردها و چالش‌های پیش‌رو

مدیریت جهادی حاصل «تفکری انقلابی» و «رهبری آگاهانه» است که استراتژی و راهبردهای پاسداشت و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی را برای مدیریت اسلامی با مصادیقی هم‌چون: خدمت با نیت الهی، علم و درایت، جهاد و تلاش دشمن‌ستیز و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هدفمند، مطرح می‌نماید. مدیریت جهادی سه پیکره فردی، جماعتی و مسئولیتی را بر ادراکات، افکار، […]

ارائه مدل ارزیابی مدیریت جهادی سازمان مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه‌ای

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت جهادی تاکنون ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان جهادی بودن مدیریت سازمان با در نظر گرفتن تمام معیارها و وابستگی‌های درونی و بیرونی سازمان بیان نشده است. در اکثر مسائل واقعی انواع مختلف وابستگی­های بین عناصر موجود در مسئله ازجمله وابستگی بین معیارهای تصمیم‌گیری وجود دارد به همین دلیل فرایند […]

ارزیابی مدیران با تأکید بر مدیریت جهادی با استفاده از روش PROMETHEE

امروزه با توجه به آثار شگرف مدیریت جهادی در بهبود عملکرد سازمان و تغییر راهبردهای سازمانی در جهت نیل به اهداف بومی سازمانی، مباحث مدیریت جهادی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در ارزیابی مدیران اکثراً از روش‌ها و مفاهیم غربی برای سنجش آن‌ها استفاده شده است. از همین رو با […]

شناسایی چالشها و موانع مدیریت جهادی

انقلاب اسلامی ایران تحولاتی گسترده را در حوزه های مختلف ایجاد کرد. یکی از این عرصه ها، عرصه مدیریت بود که سبک جدیدی در آن ارائه شد. این سبک جدید بعدها با عنوان مدیریت جهادی شناخته شد که کارآمدی خود را در عمل نشان داد اما با وجود کارآمدی این سبک جدید با مرور زمان […]

نقش تربیت در ایجاد روحیه جهادی در انسان ها

در جوامع اسلامی وجود انسان هایی که دارای روحیه جهادی باشند همواره مورد توجه است، زیرا روحیه و نگاه جهادی از جمله مواردی است که اگر انسان ها به آن توجه ویژه ای داشته باشند، بسیاری از مشکلات رفع و یا راحت تر پشت سر گذاشته می شوند. لذا لازم است کوشش شود تا انسان […]