شناسایی مؤلفه های مدیریت جهادی

امروزه همه کشورهای دنیا، در صدد یافتن راهی هستند تا ضمن دست یافتن به بهره وری در اداره امور و مشروعیت بخشیدن به مدیریت خود، سایر نقاط جهان را نیز مقلد خود کرده و به این ترتیب نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهند. مدیریت جهادی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که می تواند در معرفی الگوی مدیریتی تمدن ایرانی – اسلامی به جهانیان، نقش بسزایی ایفا نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت جهادی، انجام پذیرفته است. نوع تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق جهت شناسایی اولیه مؤلفه های مذکور، مصاحبه ای با خبرگان ترتیب داده شد و با بررسی سخنان مقام معظم رهبری در این حوزه، ۱۴ مؤلفه برای مدیریت جهادی احصا شد. بدین وسیله اقدام به تدوین پرسشنامه، به عنوان ابزار گردآوری داده ها گردید. سپس با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد ۴ مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی مورد نظر معرفی گردید که عبارتند از: ۱٫ خدمتگزاری بی منت، ۲٫ پاسخگویی، ۳٫ شفافیت و ۴٫ تکیه بر علم.

کلید واژه: مدیریت جهادی، خدمتگزاری بی منت، پاسخگویی، شفافیت، تکیه بر علم

Keywords: Jihad Management, Unfailing service, Accountability, Transparency, Relying on science

علی محمدزاده[۱]

[۱] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه تهران (این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب استخراج گردیده است) Amohammadzadeh@ut.ac.ir 09141498098-

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *