احصا شاخصه های مدیریت جهادی و تعیین اهمیت دسته شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد در سازمان ها با استفاده از نظریه بازی ها

پس از برگزاری چندین دوره از سلسله همایش هائی با موضوع مدیریت جهادی، این بحث در فضای علمی مدیریت جای خود را تا اندازه ای باز کرد. لزوم به کار گیری این بحث در عمل، پژوهشگران مقاله پیش رو را بر آن داشت تا با بررسی مقالات و پژوهش های گذشته، به ارائه مدلی عملیاتی، جهت ارائه راهکاری به منظور ارزیابی این مقوله در بین مدیران بپردازند. از این رو در مقاله حاضر، با استفاده از بررسی منابع گذشته و با روش مطالعات کتابخانه ای به استخراج شاخصه های مدیریت جهادی اهتمام میشود. پس از احصا، شاخصه های مستخرج در دسته بندی های چند گانه ای با استفاده از نظر خبرگان جای خواهند گرفت. سپس با استفاده از نظریه بازی های با همکاری، به بررسی ارزش هر دسته در نظام ارزیابی اقدام میشود. بر این اساس هر دسته به عنوان بازیکنی که در تعامل با دسته های دیگر عمل میکند به حساب می آید و ارزش تعاملاتی آنها، ارزش هر کدام از دسته ها را معین میکند. در انتها بر اساس ارزش دسته ها به ارائه راهکار های عملی جهت استفاده از شاخصه ها در نظام ارزیابی عملکرد سازمان ها پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، روش مطالعات کتابخانه ای، نظریه بازی ها، تابع ارزش شاپلی

علی بنیادی نائینی[۱]،محمد حسن کامفیروزی[۲]

 

[۱] استادیار دانشکده مدیریت و مهندسی پیشرفت- دانشگاه علم و صنعت ایران

[۲] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *