فرهنگ و مدیریت جهادی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

فرهنگ، شیوه زندگی هر جامعه و متأثر از عوامل متعددی است که در همه جوامع یکسان و یکنواخت نیست. بر این اساس فرهنگ شامل تمام رفتارهایی است که در زندگی اجتماعی آموخته می‌شود و از راه‌های گوناگون بین نسل‌های متفاوت یا افراد یک نسل انتقال پیدا می‌کند. همچنین، فرهنگ جهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزاء و عناصر فرهنگ جامعه به فعالیت‌های خودجوش شهروندان در قالب یک فرهنگ مشترک تأکید دارد. فرهنگ جهادی به نوعی به ابعاد معنوی(اخلاق، آداب و رسوم، دین و…) و مادی (تکنولوژی) اشاره دارد که این دو بعد می‌توانند شرایط و زمینه‌های توسعه پایدار را فراهم نمایند.

فرهنگ و ارزش‌های جهادی برخاسته از اندیشه و باورهای مذهبی و انقلابی جهادگران و با الهام از سیره و اندیشه بزرگان دینمی­باشد. ارزش‌های جهادی در قالبارزش‌های دینی مفاهیمی ماننداخلاص، ایثار، تعاون و تلاش، تعهد، سادگی، پرهیز از اسراف، مشورت و مشارکت است کهاز مهم‌ترینشاخص‌ها و مؤلفه‌های فرهنگ جهادی می‌باشند.

از طرف دیگر، توسعه به معنی تغییر کمّی و کیفی ابعاد مختلف جامعه و زندگی بشر در راستای بهزیستی و رفاه اجتماعی است. با توجه به ابعاد مختلف توسعه و ضرورت توجه به فرهنگ بومی و شرایط و ساختارهای جامعه در فرایند توسعه، در دهه اخیر در جامعه ایران به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و توسعه پرداخته شده است. بر این اساس، در این مطالعه ضمن اشاره به مفاهیم فرهنگ و مدیریت جهادی و نیز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به تبیین جامعه شناختی نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سرمایه اجتماعی، مشارکت، توسعه

محسن نیازی[۱]، مرتضی جعفرپور برزکی[۲]

[۱] استاد گروه علوم اجتماعی  دانشگاه کاشان (niazim@kashanu.ac.ir)

[۲] دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان (jafarpour_barzoki@yahoo.com)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *