تبیین جامعه شناختی نقش مدیریت جهادی و عزم ملی در دیپلماسی شهری با تأکید بر توسعه شهری

در این مقاله به تبیین جامعه شناختی رابطه و نقش مدیریت جهادی و عزم ملی در دیپلماسی شهری در راستای توسعه شهری پرداخته شده است. دیپلماسی شهری به به کار بردن ابزارهای حکومت‌های محلی و انجمن‌های وابسته به آن در توسعه شهرها اشاره دارد. بر این اساس بازیگران اصلی دیپلماسی شهری حاکمان محلی هستند که در ارتبط مستقیم با شهروندان می‌باشند. این امر نیازمند تقویت مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با توسعه شهری دارد.  سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترینمؤلفه‌های دیپلماسی شهری به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود، تطابق و همنوایی داشته باشد. این مفهوم به عنوان یکی از مؤلفه‌های تقویت کننده روابط اجتماعی، احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل و نیز حائز یک معنای مثبت، یعنی وابستگی متقابل کارکردها و اجزاء در یک کل ساخت یافته است. لذا سرمایه اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد، به عبارتی انسجام در کل ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه‌ها و خرده فرهنگ‌های تمایز یافته است.

از طرف دیگر توسعه شهری به عنوان مهم‌ترین دغدغه حاکمان شهری( شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر) نیازمند عوامل و شاخص‌های متعددی در حوزه مدیریت و مشارکت اجتماعی شهروندان می‌باشد. از یک طرف، مدیریت شهری باید جهادگونه و مبتنی بر قواعد و قوانین جامعه تصمیم گیری نماید و از طرف دیگر، شهروندان با عزم ملی و مسئولیت پذیری در راستای توسعه شهری اقدام نمایند. یکی از مهم‌ترینابعاد مؤثر در توسعه شهری بعد فرهنگی و اجتماعی است که در این نوشتار به مهم‌ترینشاخص‌های سرمایه اجتماعی و فرهنگی مانند اعتماد، مشارکت، انسجام و آگاهی اجتماعی اشاره شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، عزم ملی، دیپلماسی شهری، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، توسعه شهری.

دکتر محسن نیازی[۱]

[۱] استاد گروه علوم اجتماعی  دانشگاه کاشان (niazim@kashanu.ac.ir)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *