تصمیم گیری سازمانی و مدیریت جهادی با تأکید بر رویکرد منابع انسانی

تجارب موجود درفرآیند توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته وصنعتی بیانگر آن است که توان مدیریت یکی از اهرم‌های قوی ومحرک‌های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت به‌خصوص در سطح اجرایی درکشور ما نیز به‌خوبی احساس شده است. کشور ما در حال حاضرنیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه ای وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، ‌هماهنگی وکنترل، ‌مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. بر این مبنا، مدیریت جهادی مبتنی بر علم و دانش روز و ارزش‌های جامعه می¬تواند زمینه‌های توسعه پایدار را فراهم نماید. در این میان،استراتژی‌های مهم در این مورد، نظریه تصمیم گیری می‌باشد.
تصمیم گیری، انتخاب یک راهکار از میان چند راهکار احتمالی است. نظریه تصمیم گیری، دیدی خرد گرایانه در مدیریت به کمک منابع انسانی دارد. بر اساس این دیدگاه، برخورد دروندادهای مؤثر بر تصمیم گیری و برون دادهای ناشی از دستگاه و سازمان منشأ تصمیم گیری است. جایگاه مهم تصمیم گیری در مدیریت باعث شده که به عنوان مبنای شکل گیری وظایف و جزء انفکاک ناپذیر مدیریت و مدیریت علمی قلمداد شود. در این نوشتار به انواع مختلف نظریه¬های تصمیم گیری(مجلسی، اداری و اتفاق آراء‌) و نیز مدل‌های مختلف این نظریه (عقلانی یا کلاسیک ، سازمان یا نئوکلاسیک، سیاسی با انطباق پذیرو فرایندی یا مدیریتی) اشاره گردیده و به نظریه تصمیم گیری فرایندی یا راهبردی به عنوان مهم‌ترین نظریه تصمیم گیری در سازمان‌ها پرداخته شده است. این مقاله حاضر رهنمونی است برای مدیران جامعه به ویژه مدیران اجرایی که به کمک منابع انسانی فرایند تصمیم گیری در سازمان‌هارا با عزم ملیو مشارکت نیروی انسانی نهادینه نمایند.
واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، مدیریت اجرایی، نظریه تصمیم گیری، سبک شناختی شهودی- تفکری

زینب پروری آرانی[۱]، محمدرضا یزدانی[۲]، محمد کارکنان نصرآبادی[۳]، طاهره میرزایی نصرآبادی[۴]

[۱] کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان (zparvari@yahoo.com)

[۲] دانشجوی دکتری مهندسی انرژی دانشگاه امیرکبیر(yazdani44@yahoo.com)

[۳] دانشجوی دکتری رفاه اجتماعیدانشگاه علامه طباطبایی (m.karkonan@kashanu.ac.ir)

[۴] آموزگارپایه اول دبستان- کارشناس زبان و ادبیات فارسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *