بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی

مدیریت جهادی بعنوان یک الگو و مدل مطلوب و سازگار با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، تا کنون بارها از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است چرا که مدیریت جهادی هم ویژگیهای اثباتی و ایجابی دارد و هم می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد و نکته دیگر توجه به مزیت مطلق الگوی مدیریت جهادی که از یک سو مبتنی و متکی بر علم، تجربه، مهارت و تخصص است و از سوی دیگر مستظهر به توکل و اعتماد به خداوند متعال و با نیت قرب الی الله پیش می رود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد و داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که با نظر اساتید و سوابق تحقیق تالیف شده و طبق شاخصه های مدیریت جهادی تنظیم گردیده بدست آمده است.

جامعه آماری پژوهش شامل « ارباب رجوعان شهرداری تهران » بوده که تعداد ۱۰۰ نمونه ازآنها به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.نتایج این تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه نشان داده اند که بین متغیرهای پیش بین ما شامل : احساس مسوولیت،جهاد کاری، وجدان کاری، رعایت تقوا ،فرهنگ کار ،رضایت کارکنان ،رضایت شهروندان وکارایی و اثر بخشی فقط احساس مسوولیت بدون تاثیر شناخته می شود و بقیه در رفتار شهروندی موثر هستند همچنین متغیرهای کارایی و اثر بخشی و رضایت شهروندان بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی دارند.

کلید واژه ها: مدیریت جهادی، رفتار شهروندی، الگوی اسلامی پیشرفت، شهرداری تهران

علی نجاتبخش اصفهانی[۱]، آرمان باقری[۲]، احمد یاوری[۳]

[۱] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵  Rahyaft_Rahbord@yahoo.com

[۲] دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم،ایران،  Armanbagheri.93@gmail.com

[۳] دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم،ایران،  a.yavar1998@gmail.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *