مقاله : ” مدیریت جهادی، چالشها و الزامات “

مقاله : ” مدیریت جهادی، چالشها و الزامات “

نوع مقاله: علمی پژوهشی

مولف: محمدرضا سلطانی

 

چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی چالشها و الزمات مدیریت جهادی در کشور انجام شده است. به همین منظور در این تحقیق از یک سو سعی شده است ضمن شناسایی چالشهای فرا روی مدیریت جهادی، نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی آنها و آسیبها در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه­ای اقدام شود و از سوی دیگر الزامات تحقق مدیریت جهادی در چهار بعد رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری مشخص گردد. روش این تحقیق از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت از جنس پیمایشی ـ توصیفی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط استادان دانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که روایی پرسشنامه چالشها ۸۵/۰ و پرسشنامه الزامات ۸۸/۰ به­دست آمد. در این تحقیق به منظور رتبه بندی و تعیین اهمیت ابعاد و شاخصها در دو بخش چالشها و الزامات از آزمون تکرار مجدد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دو طیف از مدیران و کارشناسان نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه های فرهنگی تشکیل می دهند. نتایج  نشان می دهد که به ترتیب چالشهای رفتاری (۲۹/۸۹)، زمینه­ای (۴۲/۸۵) و ساختاری (۹۵/۸۱) از اهمیت بسیاری برخوردار، و لازم است به­گونه­ای شایسته مدیریت شود. در بخش الزامات اجرای مدیریت جهادی نیز به ترتیب الزامات مدیریتی (۱۵/۸۹)، انسانی (۸۷/۸۱)، رویکردی (۳۷/۷۹) و ساختاری (۴۰/۷۶) از اولویت ۱ تا ۴ برخوردار است. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور دستیابی به مدیریت جهادی و انقلابی در سازمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه ارگانهایی که از پیشینه نهادی برخوردار بودند، ارائه شده است.

 کلمات کلیدی

مدیریت جهادی و الزامات آن؛ مدیریت نهادی و مدیریت انقلابی؛ نهادگرایی و چالشها و الزامات آن

 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، سال ۲۲، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۹-۳۹

 دانلود متن کامل مقاله

” مدیریت جهادی، چالشها و الزامات “

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس http://hdmstudy.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *