بررسی تحلیلی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در پیاده سازی مدیریت جهادی، مطالعه موردی : شهرداری تهران

مدیریت جهادی برای پیاده سازی در سازمان ها نیازمند یکسری توانمند سازها می باشد؛ از جمله این توانمند سازها می توان سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی را نام برد. سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی با توجه به ویژگی ها و قابلیت هایی که برای سازمان ایجاد می کنند نظیر : سرعت گردش اطلاعات، صحت گردش اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، به موقع بودن و … می توانند به عنوان یکی از مهمترین توانمندسازهای پیاده سازی مدیریت جهادی در نظر گرفته شوند. تحقیق حاضر قصد دارد قابلیت هایی که سیستم هایی اطلاعاتی و ارتباطی در پیاده سازی عملیاتی شاخص های مدیریت جهادی از جمله چابکی سازمان ، ارتباطات مستقیم مدیران و کارکنان، انگیزش کارکنان و رضایت شغلی و … دارد، را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار دهد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی نقش تحلیلی سیستم های اطلاعاتی مدیریت در پیاده سازی مدیریت جهادی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی می باشد؛ زیرا نتایج حاصل از این تحقیق در شهرداری تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین  از نظر اجرا، توصیفی – پیمایشی می باشد؛ علت انتخاب این روش این است که این تحقیق به دنبال توصیف متغیرها یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت و مدیریت جهادی می باشد و برای شناسایی تاثیرات این متغیرها در شهرداری پیمایش می شود. انتظار می رود که از نتایج این تحقیق، شهرداری تهران به عنوان مطالعه مورد بررسی شده، بتوان در پیاده سازی مدیریت جهادی در سازمان استفاده کرد. از همین رو، استفاده کنندگان اصلی از نتایج این تحقیق، شهرداری تهران و شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران می باشند. یکی دیگر از خروجی های مورد انتظار این تحقیق ارائه یک کاربرد نرم افزاری در قالب یک نرم افزار مشخص، پرتال سازمانی یا … برای مدیریت جامع و مانع با رویکرد جهادی ارائه خواهد شد. همچنین استفاده کنندگان غیر مستقیم از نتایج این تحقیق نیز سایرشهرداری های کشور و  سازمان های دولتی و غیر دولتی که به دنبال پیاده سازی مدیریت جهادی در سازمان خود می باشند، هستند.

کلمات کلیدی : سیستم های اطلاعات مدیریت، مدیریت جهادی، بررسی تحلیلی

دکتر روح اله تولایی

دکتر علی رضائیان

زهرا صباغی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *