شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت جهادی در ادارات دولتی شهرستان شهریار

آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت جهادی در ادارات دولتی شهرستان شهریار می‌باشد روش تحقیق توصیفی –پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان  ادارات دولتی شهرستان شهریار   می باشد، که تعداد تقریبی آنها در طمان تحقیق ۳۰۰نفر می باشد . به منظور تعیین حجم  نمونه و با توجه به حجم  جامعه آماری، با استفاده از جدول  کرجسی و مورگان تعداد ۱۶۷  نفر تعیین شده است  روش نمونه گیری تصادفی ساده – با شانس برابر – می باشد روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی و پایایی آن مورد تایید و ضریب پایایی کل پرسشنامه ۰٫۸۹ می باشد و پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی مورد تایید قرار گرفته است تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام شده است  نتایج با آزمون تی تک نمونه ای نشان داد برخی  از عوامل داخلی شامل (کمبود نیروی انسانی متخصص ،کمبود اعتبارات ،کمبود آموزش و  تضاد  فرهنگی) و برخی  از عوامل خارجی شامل (تحریم ،قوانین و جناح گرایی و دخالت های سیاسی)مانعی جهت پیاده سازی مدیریت جهادی هستند .

 

واژگان کلیدی:

موانع پیاده سازی ، مدیریت جهادی ، ادارات دولتی – شهرستان شهریار ،جهاد

محمد ضیایی پور ۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *