مدیریت جهادی شهرداری و ارتقاء بهره وری با هدف پایداری اقتصاد شهری

طرح اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی در واقع مجموعه کاملی از رویکردهای مورد توجه در دستیابی به پایداری توسعه ملی به طور عام و توسعه پایدار نقاط سکونتگاهی(شهر و روستا) به طور خاص است. در این میان یکی از اصول اساسی و مهم، موضوع بهره وری در رشد اقتصادی است. بدون شک با توجه به نقش مهم شهرها در شکل دهی به اقتصاد ملی، میتوان بهره وری را از اصول اساسی در ارتقاء پایداری توسعه شهرها مطرح کرد. در این مقاله تلاش شده است تا به روش تحلیلی و با رویکرد کاربردی ابعاد بهره وری و ارتباط آن با دو عنصر توانمندسازی و رقابت پذیری مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در نهایت راهکارها و پیشنهادات اجرایی طرح گردد. در واقع با توجه به سه عنصر اساسی مقاله یعنی مدیریت جهادی، بهره وری و پایداری رشد اقتصاد شهری، مقاله در صدد است تا با نگاهی جامع، ابزارهای عملیاتی نمودن مدیریت جهادی در راستای ارتقاء بهره وری به منظور افزایش درآمد و رشد اقتصادی پایدار شهری را ارائه دهد.

واژگان کلیدی: بهره وری، توانمندسازی، رقابت پذیری، مدیریت جهادی، شهرداری.

امین فرجی ملائی[۱]-هیات علمی دانشگاه تهران

a.faraji@ut.ac.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *