ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖﻫﺎیﺟﻬﺎدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدراﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﻘﺪس دﻓﺎع ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، و ﻫﺎ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ واﺑﺪاﻋﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .ﻧﻈﺎ ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﻮت ﺳﺎﻟﻪ ، ﻣﻲ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﻛﻤﻚ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺑ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻪ وﻳﮋه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﻣﻲ اﺟﺮای دﻓﺎع ﻣﺘﺤﺮک و ﺗﺮاﺑﺮی ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺖ . اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻫﺪاﻳﻲ، دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮک ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی اﻓﺰاﻳﺶ . اﻣﺎ اﻳﺮان در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﻲ اﺑﺘﺪا، ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﺮاﺗﻲ ﻣ آﻻ ، ﻣﺤﺪود ﺎﺷﻴﻦ ت اﻧﺪک و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻏﺎزﻛﺮد و ﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎدی ﺟﻬﺎدﮔﺮا ﻫﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ن ﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮ و اﻧﺪازه ﺟﻨﮓ ، ده و ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻖ اﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺮای آن در ﻃﻮل و ﻫﺎی دﻧﻴﺎ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮده از اﻓﺘﺨﺎرات رود دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ . در اﻳﻦﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻓﺎﻋﻲ در دوران دﻓﺎع و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎدی در دﻓﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را ﺑﻴﺎن و ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ آن را ، در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠ ﻫﺎی ﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس دوران دﻓﺎع ﻛﻪدر ﺟﻨﮓ ﻫﺎیﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﻣﺮوزی و ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎدی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺧﻼصاﺳﺖ.

واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﺟﻬﺎدی، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ، دﻓﺎع دﻓﺎع

اﻣﻴﻦ ا …ﭘﻮر  ﺧﺎدﻣﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع(ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﻴﺮعامل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *