ارزیابی مدیران با تأکید بر مدیریت جهادی با استفاده از روش PROMETHEE

امروزه با توجه به آثار شگرف مدیریت جهادی در بهبود عملکرد سازمان و تغییر راهبردهای سازمانی در جهت نیل به اهداف بومی سازمانی، مباحث مدیریت جهادی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در ارزیابی مدیران اکثراً از روش‌ها و مفاهیم غربی برای سنجش آن‌ها استفاده شده است. از همین رو با استفاده از شاخص‌های بومی مطرح‌شده در مدیران جهادی به ارزیابی این مدیران می‌پردازیم. روش به کار گرفته‌شده در این ارزیابی روش PROMETHEE می‌باشد. روش‌های پرامتی در مواردی که معیارهای تصمیم‌گیری در تضاد با یکدیگر قرار داشته و تصمیم گیران اطلاعات پایه در جداول تصمیم‌گیری را ناکافی می‌دانند، عملکرد مناسبی دارند. تصمیم‌گیری  در این زمینه با خصوصیاتی نظیر پیچیدگی، تضاد معیارها، تعدد معیارها و … زمینه مناسبی را برای استفاده از روش‌های پرامتی فراهم می‌کنند. ارزیابی مدیران با توجه به اولویتی که بر اساس معیارهای احصا شده مدیریت جهادی به دست می‌آید، صورت می‌گیرد. مدل‌های حاصله از این روش نقاط ضعف و قوت هر مدیر را نشان داده و بهترین مدیر را نیز انتخاب می‌کند.

سعید محمدی، هاتف فتوحی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *