واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت

در سالهای اخیر ادبیات مدیریت جهادی تا حدودی وارد عرصهی علمی و پژوهشی رشتهی مدیریت شده است. با توجه به ظهور و بروز مدیریت در بستر سازمان، لازم است تا ویژگیها، ابعاد و مؤلفههای سازمانهای جهادی در مقایسه با سازمانهای دیگر شناسایی و مدلسازی شود. این پژوهش به دنبال شناسایی و توصیف ویژگیهای الگوی سازمان جهادی در عرصهی صنعت است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. با توجه به سؤال اصلی پژوهش که الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت دارای چه ابعاد و مؤلفههایی است، در مرحله ی اول مؤلفههای سازمان جهادی از طریق مصاحبه نفر استخراج گردید و ۱۹ ی عمیق با مدل مفهومی مستخرج از مصاحبه ها در جلسهی گروه کانونی مورد بحث و اصلاح و تأیید قرار گرفت. یافته ها نشانگر آن است که در سازمان عناصر اصلی تولید شامل ، های جهادی صنعتی سیاست ، سرمایه انسانی گذاری تولید، زیرساخت و فرآیند تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازمان دهی جهادی منجر به رسیدن به اهداف و آرمان ها می گردند .همچنین سیاست گذاری تولید یکی از مهم ترین عناصر در سازمان جهادی می ، باشد که در آن مفاهیمی مانند تکلیف مداری پیشرانی، شبکه تولید، خودکفایی، طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در سازمان جهادی معنا پیدا خواهد کرد. بدیهی است که در این نوع از سازمان صنعتی، افراد باید دارای ارزش ها و روحیات جهادی باشند و فعالیت های خود را به صورت جهادی انجام دهند.
واژگان کلیدی مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی، سازمانهای جهادی، فرهنگ جهادی، صنعت

۱٫دکتر میثم لطیفی

۲٫دکتر ناصر پورصادق

۳٫مصطفی یخچالی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *