تحلیل ساختاری راهبردی سازه‌های فردی و سیستمی مدیریت جهادی: واکاوی تعاملی قدرت نفوذ سازه‌ها

هدف پژوهش حاضر استخراج مدل تعاملی و تحلیل قدرت نفوذ بین سازه‌های فردی و سیستمی مدیریت جهادی می‌باشد؛ علاوه بر آن، معیارهای استخراج شده را تعیین سطح کرده و تحلیلی از قدرت نفوذ و وابستگی متغیرهای سیستم ‌ارائه می‌نماید. برای دست‌یابی به مؤلفه‌های مدیریت جهادی به سراغ روش داده بنیاد رفته و از مصاحبه با خبرگان این حوزه اطلاعات اولیه حاصل شد، داده‌ها را با استفاده از نرم افزار MAXQDA  تحلیل و پس از کدگذاری و دسته‌بندی مفاهیم و مقوله‌ها به مؤلفه‌های مدیریت جهادی دست یافتیم؛ با توجه به ماهیت‌شان، مؤلفه‌ها در دو بعد فرد و سازمان دسته‌بندی شدند. در گام بعد به منظور بررسی رابطه‌ی این مفاهیم با یکدیگر و سطح‌بندی آن‌ها روش مدل سازی ساختاری- تفسیری انتخاب شد، همچنین برای درک و تحلیل بهتر روابط، از تکنیک تحلیل ساختاری و نرم‌افزار MICMAC استفاده شد. بر این اساس هر کدام از ابعاد فردی و سیستمی مدیریت جهادی از ۱۰ مؤلفه تشکیل و در شش سطح دسته‌بندی شدند.

 

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، سازه‌های فردی، سازه‌های سیستمی، تحلیل ساختاری،ISM, MAXQDA MICMAC, GT

میلاد شماعی کوپائی[۱]

دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی[۲]

.[۱] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز milad_shamaei@yahoo.com

[۲] .دکترای مدیریت سیستم‏ها؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران s.givi@ut.ac.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *