چرایی و لازمه‌های مدیریت جهادی

استفاده موثر از منابع و بکارگیری نیروی انسانی جهت رسیدن به هدفی خاص، هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ، هماهنگ نمودن منابع مادی و انسانی برای نیل به اهداف، ازجمله تعاریفی می باشند که برای علم مدیریت ارائه شده اند.

روح الله کرمی;

اهمیت مدیریت برکسی پوشیده نیست وهرکس به وضوح می داند که برای پیشرفت وتعالی در هرکاری  جدای ازفراهم نمودن سازوکارهای فعل موردانتظار مستلزم یک مدیریت خوب برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب  می باشد و بدون داشتن مدیریتی جامع رسیدن به خواسته مورد انتظار نیز دور از ذهن خواهد بود.

ازگذشته های دور موضوع مدیریت در همه کنش و واکنش های انسان  وجودداشته واهمیت خاص خود را داشته است  البته این اهمیت به اندازه ای که علم مدیریت امروزه خود را به همه قالب نموده نبوده است .

اجرای هرگونه فعالیتی مستلزم بهره بردن از بسیاری عوامل می باشد که این عوامل و این مقدمات به خودی خود موجب نیل به هدف نمی شوند زیرا چگونگی رسیدن به هماهنگی و هارمونی لازم بین این عوامل است که موجب می گردد مجموعه ای یکپارچه تشکیل شود تا هدف و چشم انداز ترسیم شده محقق گردد،اما بازهم نکته ای که دراین بین خودنمایی می کند این است که این هماهنگی ها به خودی خود وبه صورت تصادفی به دست نمی آید و در اینجاست که به اهمیت مدیریت درکارها پی می بریم.

ازجمله تجربیات لذت بخش برای هرشخص رسیدن به اهداف موردنظر درکوتاه ترین و مناسب ترین زمان است اما آیا این امریدون بهره گیری ازعلم مدیریت ممکن است؟

پرواضح است که هیچ مجموعه و سازمانی چه آنها که از چند نفر بیشتر تشکیل نمی شوند وچه سازمانهای بزرگی که هزاران وشاید میلیون ها نفرپرسنل آن راتشکیل می دهند بدون داشتن یک رهبری و مدیریت به هدف خود دست نمی یابند واگرهم به صورت اتفاقی موفقیتی به دست آورند شاید دیگر هیچگاه نتوانند آن راتکرار کنند درنتیجه بازهم به این موضوع کلیدی می رسیم که هرسازمان وگروهی برای رسیدن به موفقیت لاجرم به مدیریت و رهبری ،آن هم مدیریتی کارآمد نیازمند است .

ازگذشته های دور برای علم مدیریت تعاریف فراوانی ارائه شده است و هر صاحب نظری درمبحث مدیریت ،تعریف ویژه خود را از مدیریت ارائه کرده است.

استفاده موثر از منابع و بکارگیری نیروی انسانی جهت رسیدن به هدفی خاص، هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ، هماهنگ نمودن منابع مادی و انسانی برای نیل به اهداف، ازجمله تعاریفی می باشند که برای علم مدیریت ارائه شده اند وبسیاری تعاریف دیگرکه دراکثریت قریب به اتفاق آنها از واژه هایی  همچون افزایش کارایی ، هدایت و ترکیب علم و هنر استفاده شده است.

امسال سال اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی است . نامگذاری این سال از جنبه های مختلفی قابل تامل است.

باتوجه به این نامگذاری لازم است که ازخود این سوال راداشته باشیم که چرا مدیریت جهادی مهم است ؟

چرا یرای حوزه های مهم وتاثیرگذاری چون اقتصاد و فرهنگ یاید برنامه ریزی های خود را براساس مدیریت جهادی به پیش بر دو اقدامات لازم را حول مدیریت جهادی اجرا کرد؟

آنچه که شاید باعث شده مقام معظم رهبری بر مدیریت جهادی تاکیدداشته باشند این است که کشور ما در حال حاضر شرایطی ویژه را تجربه می کند .

برکسی پوشیده نیست که همه کشورها کم وبیش درحوزه های مدیریت و اقتصاد باموانعی طبیعی روبرومی باشند اما وضعیت کشورما به گونه ای است که علاوه براین موانع طبیعی دشمنان این مرز و بوم یکسری موانع مصنوعی نیز بر سرراه پیشرفت کشور ایجاد کرده اند که دراین حالت مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آنها می باشیم .

می توان گفت که کشور ما در حال حاضر نیز در شرایط جنگ و جهاد به سرمی برد اگر چه به ظاهر نشانه های یک جنگ معمول همچون خونریزی و ابزارهای جنگی مشاهده نمی شود اما دشمنان همان نیت های پلید را در سر دارند واین تلاش دشمن به ما می فهماند که برای مقابله با تهاجم آنها باید خود را تجهیز نماییم ،تجهیز به همان پیش نیازهای جنگ سخت یعنی ایثار،از خود گذشتگی ،تلاش و کوشش مستمر.

درواقع اگرطالب پیروزی ونصرت دراین جنگ هستیم بایدکارکنیم ،فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم به پیروزی دست پیداکنیم زیرا در این جنگ تمام عیار آسایش و رفاه طلبی می تواند آفتی برای رسیدن به مقصود باشد چرا که خوب می دانیم دشمن در تلاش است که به مردم اینگونه تلقین کند که حاکمیت در جمهوری اسلامی توان تامین مطالبات مردمی راندارد و با این وجود نمی تواند و نباید به عنوان الگویی برای سابر کشورهای مسلمان قرارگیرد.

دراین بین دشمنان با ابزارهایی به میدان رقابت می آیند که ازجمله این ابزارها می توان به فشارهای سیاسی،اعمال تحریم ها ,تهدیدنظامی و عدم ارائه تکنولوژی هااشاره کرد که روشن است اگر ما برنامه ریزی و مدیریتی خوب برای اینگونه موضوعات نداشته باشیم قطعاً بامشکل مواجه خواهیم شد.

اینجاست که رهبرمعظم انقلاب بادوراندیشی خود موضوع مدیریت جهادی رابه عنوان راه حل ارائه می کنند.

شاید بتوان گفت که مدیریت جهادی عمری به قدمت نظام مقدس و پربرکت جمهوری اسلامی دارد وشکل گیری جهادسازندگی در ابتدای انقلاب رامی توان نمونه ای  خوب وموفق از مدیریت جهادی نام برد.

کشورما به لحاظ بسیاری ازعومل وظرفیت ها دارای قابلیت های مناسبی می باشد که ازجمله آنها ظرفیت های اقتصادی ونیروی انسانی کارآمد می باشد که اگر مدیریتی مناسب براین منابع صورت پذیرد همانند تجربه های خوبی که درآغاز انقلاب و زمان جنگ تحمیلی کسب کردیم می توانیم بزرگترین تهدیدات ودست اندازی ها ی عصرکنونی را نیز به فرصت هایی برای ترقی وتعالی مبدل سازیم.

دربسیاری ازگونه های مدیریت بروکراسی های معمول واداری به دست وپامی پیچند،مزاحم می شوند  ومانع ازپیشرفت های ملموس می گردند اما در مدیریت جهادی ما باید اقداماتی فراتر از این چارچوب های  معمول اداری و بوروکراسی داشته باشیم .

در مدیریت جهادی توجه واحترام به قانون جایگاه ویژه خودرادارد اما در این نوع مدیریت ما از قانون به  عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف استفاده می کنیم نه اینکه به قانون به عنوان مانع و سدی دربرایر ایده های سازنده نگاه کنیم

مدیریت جهادی برآیند یک نگاه استراتژیک وافق نگراست که این نوع مدیریت افق نگر به تحلیل هایی صحیح وعمیق ازمسائل پیرامون نیازمنداست که داشتن همه این موضوعات نیازمند دانش به مفهوم عام آن است.

تغییرسبک زندگی مردم یکی ازموضوعاتی است که برای تحقق مدیریت جهادی به آن نیازمندیم تادرسایه آن تحولات اساسی درعرصه های اقتصادی وفرهنگی صورت پذیرد دراین خصوص رهبرمعظم انقلاب فرمودند: بدون تحول فرهنگی پیشرفت درزمینه اقتصادی نه امکان پذیرو نه مفید است، البته این تحول باید در حاکمیت نیز صورت گیرد و مجلس،‌دولت و قوه قضاییه باید آغازکننده این تحول باشند.

همانگونه که مدیریت به معنای عام خود به پیش نیازهایی نیازمند است این نوع ازمدیریت که شیوه ای بدیع از مدیریت می باشد نیزمستلزم داشتن فاکتورهایی برای اجرامی باشد.

ازجمله بدیهی ترین این فاکتورها داشتن مدیرانی است که جهادی فکرکنند ،جهادی تصمیم بگیرند و جهادی اجراکنند.

یک مدیر جهادی دارای شاخصه هایی است که می توان به این موارداشاره کرد:

– یک مدیر جهادی خدایی بوده وهمه فعالیت هایش رنگ وبویی خدایی دارد

– بک مدیر جهادی برای اجرایی شدن شاخص ها ومولفه های اقتصاد مقاومتی درضمن اینکه ازخودبیشترین مایه رامی گذارد وخستگی وخمودی به خودراه نمی دهد سعی می کند با برقرارکردن ارتباط خوب وموثر بامردم ازتمام توان وظرفیت های بالقوه  درضمن اینکه به دانش وتخصص اهمیت می دهد استفاده کند تابیشترین بازدهی رادرکارها داشته باشد.

-یک مدیر جهادی فردی کم هزینه است وازریخت وپاش واسراف به شدت می پرهیزد تابتواند ازمنابع بیشترین وبالاترین بهره برداری لازم را داشته باشد.

– مدیریت جهادی مستلزم این است که مدیرباتمام توان وچیزی فراترازتوان خود گام به عرصه های کاری مرتبط خود نهد ودرمقابل تمامی موانع طبیعی ومصنوعی که قطعا ًوجودخواهندداشت یا به وجودمی آورند ضعف وسستی به خود راه ندهد تابااین راهکاربه اهداف رسیده ودشمن را مایوس گرداند.

درواقع اگرمدیر جهادی بافاکتورهایی که خودرا به آنها می آراید همچون ایمان واعتقادبه خدا،داشتن روحیه جهادی ،خستگی ناپذیری ،خودباوری وداشتن تحلیل هایی درست وتصمیم هایی به جا واردکارزارجهادشود می تواند تمامی کمبودهای اقتصادی وفرهنگی راپوشش دهد وتوسعه کشوررادرزمینه های متفاوت محقق سازد.

دراین بین لازم است که وظایف همه دستگاهها به صراحت مشخص شود وهردستگاه وسازمانی متولی ومسئول اجرای فعالیتی که درآن تخصص دارد شود تادرکمترین زمان به نتیجه مطلوب دست پیداکند زیرادراین موقعیت که کشورنیازمند مدیریت جهادی است مسئله زمان اهمیت خودرابیشترنشان می دهد ودرصورت عدم توجه به زمان باتوجه به اینکه مادرحال نبرد بادشمنانی هستیم که برنامه ریزی های خود را ازقبل کرده اندازدست دادن زمان می تواند برای ماغیرقابل جبران باشد پس لازم است که به استفاده بهینه و موثر از زمان توجه داشته باشیم چراکه درصورت عدم مدیریت برزمان نیزممکن است شکست هایی رامتحمل شویم.

باتوجه به آنچه که گفته شد می توان مدیریت جهادی را درموضوعات ذیل خلاصه کرد:

-به مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم باید نگاهی ژرف همراه با یک کارشناسی دقیق داشت.

– به تولیدات داخلی یابد توجه ویژه ای داشت تاهم نیازمند به واردات نباشیم وهم بتوانیم درامرصادرات فعال باشیم.

– نیازمندیهای عمومی مردم  را باید درحوزه اقتصاد شناسایی کرد

– هدفمندی یارانه ها که یکی ازموضوعات موثر درراستای اقتصاد مقاومتی نیزمی باشد را باید به سمت وسویی متمایل ساخت که بیشترخدمات عمومی وضروری راتحت الشعاع قراردهد.

– کشوردارای ظرفیت ها وتوانمندیهای بسیاری می باشد که باید برای به فعلیت درآوردن همه ظرفیت های بالقوه آستین همت را بالا زد.

– اگرچه موضوع زمان یکی ازموضوع های مهم وکلیدی درمدیریت می باشد اماهمیشه نباید سرعت را فدای دقت کرد ،سرعتی خوب است که بادقت همراه باشد.

– لازم است برای کارآفرینی وحمایت ازتولیدات داخلی قوانینی متناسب تصویب یا قوانین موجود را تسهیل کرد.

– ازجمله نکات کلیدی در هر جهادی بالابردن انگیزه های حمایت مردم از آن جهاد است واین موضوع شایدبا عدم برخورداری بعضی ازمناطق کشورهم طراز با سایرنقاط برخورداردرتضادباشد و لازم است نگاهی جامع تربه مناطق محروم وکم برخوردارداشت تا بتوان به برقرای وایجاد عدالت اجتماعی کمک کرد

امیداست درسایه ولایت وبا عمل به رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب بتوانیم  باعزم ملی و مدیریت جهادی درهمه عرصه ها ازجمله اقتصاد وفرهنگ که امسال به طورویژه برآنها تاکیدشده است پیروز باشیم.

*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

منبع : سایت پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *