کتاب: درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی

نسبت الگوهای غربی مدیریت با ارزش های بومی کشورهای دیگر از جمله موضوعاتی است که برای مدت زیادی ذهن اندیشمندان و مصلحان اجتماعی را به خود مشغول کرده است. نظریه ” مدیریت جهادی” با ملاحظه همزمان کارکردهای اساسی “مدیریت” نظیر تقسیم کار، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و در عین حال ارکان اساسی مفهوم “جهاد” […]

کتاب:بررسی جنبه های مختلف نظام سیاست گذاری و سبک مدیریتی در ژاپن (الزاماتی برای کاربست در مدیریت جهادی)

کشورهای شرق آسیا در سه دهه گذشته همواره مرکز فعالیت های تجارت و بازار بین الملل بوده و با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی و مزیت های نسبی و رقابتی موجود در کشورهای دیگر، موفقیت های اورانه و پیشرفت سریع و درخور توجهی در عرصه های مختلف اقتصادی، ّچشمگیری در توسعه صنعتی […]

کتاب: ” الگوی توسعه آلمان و دلالتهای آن بر مدیریت جهادی “

الگوی توسعه آلمان و دلالت های آن بر مدیریت جهادی – دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی مقدمه کتاب کتاب حاضر پژوهشی است پیرامون بررسی تجربه کشور آلمان در پیشرفت و بازسازی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم و استفاده از این تجربیات در تدوین الگوی بهینه مدیریت جهادی که در این برهه از زمان یک […]

کتاب: زنده باد جهاد ده روایت ناب از مدیران و پیشکسوتان جهاد سازندگی

مقدمه کتاب : در سال‌های پس از انقلاب اسلامی دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون و رویکردهای مختلفی بر سر کار آمده‏اند اما هیچ ‏کدام نتوانسته‏اند تحقق بخش آرمان‌های اصیل انقلاب در توجه به محرومین، گسترش سبک زندگی اسلامی، صدور تفکر انقلاب اسلامی و پاسخگوی مناسب دغدغه‏های مردم باشند. به این ترتیب یکی از مهمترین سوالات […]

کتاب: مصاحبه ‌های‌تخصصی‌مدیریت‌جهادی‌

کلیدواژه مدیریت جهادی مدت کوتاهی است که در ادبیات مدیریتی کشور ما تولد یافته و همم اکنمون در مرحله تبیین و فهم خود به سر می برد. در حقیقت می توان به تعداد مدیران و دانشمندان رشته ممدیریت و یما رشته های مرتبط آن به تعریف و فهم از مدیریت جهادی دست یافت. هرچند مقام […]

کتاب: تأملی جهادی در سبک شناسی سیاست های مدیریتی در چین

نویسنده: رضا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چیــن، نزدیــک تریــن کشــور بــه ایــران در میــان کشــورهای آســیایی از حیــث فرهنگــی و تمدنــی مــی باشــد. بــا نگاهــی اجمالــی بــه تاریــخ تمــدن دو کشــور مــی تــوان دریافــت در گذشــته عمــده تحــولات بوجــود امــده در ایــران بــا تأخیــری ده ســاله در چیــن هــم نمــود پیــدا مــی […]

کتاب : ” مدیریت جهادی در کلام رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) “

کتاب ” مدیریت جهادی در کلام رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) “ مقدمه کتاب : ظهور و وقوع انقلاب مبارکی بنام انقلاب اسلامی ایران، در کنار تمام برکاتی که داشت، ادعایی را با خود به همراه داشت که اسلام با برنامه و نظام جامع خود توان ایجاد حیات طیبه و رساندن بشریت ره […]

کتاب : “الگوی توسعه کشور های شرق آسیا و دلالتهای آن بر مدیریت جهادی”

کتاب ” الگوی توسعه شرق آسیا و دلالتهای آن بر مدیریت جهادی “ مقدمه کتاب : کشورهای شرق آسیا در سه دهه گذشته همواره مرکز ثقل فعالیت‌های تجارت و بازار بین‌الملل بوده و با بهره‌گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی و مزیت‌های نسبی و رقابتی موجود در کشورهای خود موفقیت‌های چشمگیری را در توسعه […]