پرونده ها

گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

تولید ادبیات علمی و تخصصی، ترویج گفتمان و تبیین مفهوم و مدل فرهنگ و مدیریت جهادی